Photo credit: Robbert Heijm

Pers, interviews en recensies:

(For English, please scroll down)

 

Recensies en reviews vind je hier.

Een goed interview met mij (in het Nederlands) vind je op deze podcast. En ook in de tweede helft van deze podcast  vind je een leuk interview met mij (over mijn band Chabliz)

Meer interviews vind je hier.

Een kleine greep uit de recensies:

“I’m touched that you included the piece I wrote. It is impossible to sing, I’ve been told, and Petra de Winter just smokes in her hot performance!”  Van Dyke Parks.

“Tussen alle prefab-zangeresjes en anonieme American Songbookvertolksters zorgt Petra de Winter voor een verfrissend geluid. De frontvrouw van kwartet Chabliz heeft een stembereik van vier octaven. Operateske uithalen op orkaansterkte, krakerig heksengegil en donkerbruin, sensueel laag: Chabliz” oeuvre van “pop noir” leent zich goed voor De Winters bijna grenzeloze expressie. (…) In de beste nummers doen accordeon, piano, bas en drums het meeste werk. Meer omlijsting heeft het vocale vuurwerk van De Winter ook niet nodig. Chabliz treedt de komende maanden op door heel Nederland. ” Edo Dijksterhuis, NRC Handelsblad.

“Op deze cd gaat zangeres/componist Petra de Winter behendig te keer als een gotische heks, Keltische elf en een heel scala aan andere archetypische vrouwenbeelden. Haar stem heeft ze opvallend goed onder controle en dat is nodig ook omdat ze een groot aantal zangstijlen/technieken gebruikt.(…) Een bijzondere cd waarop Petra de Winter haar zang-, performing- en componeervaardigheden op indrukwekkende wijze etaleert.” rakenDra Smit in de Muziekwereld, december 2017.

“(..) De toonzetting van de plaat is inderdaad somber, maar tegelijkertijd ontzettend mooi. Petra de Winter zingt met haar flexibele stem vaak laag, maar gaat soms ijzingwekkend de hoogte in (…).”Jan Didden,Festivalinfo, feb. 2018

 “(…) Het wat bizarre en wat klassieke ‘Nightporter’ van Chabliz is (..) een mooi nummer, waarin zangeres Petra de Winter varieert tussen klassieke en rauwe stijlen waardoor het naast een ‘Child in time’ van Deep Purple ook een beetje een gothic-feel krijgt.” Jeroen Thijssen, 3 voor 12.

 “(…) Jammer is, dat het niet allemaal eigen werk is. (..) Maar, als de bedoeling was het eigen werk daarmee extra aandacht te geven, dan is die truc gelukt. Want, “Nightporter” gloeit vooral wanneer Petra de Winter haar eigen werk brengt.” Hans Piët in het AD / de Haagsche Courant

 “(…) Feit is in ieder geval dat de muziek donker klinkt en neigt naar een light versie van Within Temptation. Niet in het minst door het hier en daar opera-achtige stemgeluid van zangeres Petra de Winter. Op Straight Stories trekt de band een la melancholie open vol spannende melodielijnen. Hoogtepunt is zonder meer de cover Breakfast, waarvan het origineel van The Associates nog altijd de tranen uit je donder trekt. Bij de versie van Chabliz vergaat het lachen je voorgoed, in positieve zin welteverstaan. Tissues bij de hand houden. Voor de rest is Straight Stories gewoon een sterk album, een zwart gat dat vrolijk stemt.” Hans van der Maas in de OOR, december 2017.

 “Chabliz is een Nederlandse groep muzikanten rond de veelbelovende zangeres Petra de Winter. Bereik van Petra: vier octaven, meldt de website met gepaste trots. En inderdaad: deze dame kan Zingen. Dat maakt vooral live indruk, kan ik je verzekeren. (…)”. Cees Bronsveld, Heaven.

“(..) De band zit vol kundigheid. De mooie stem van Petra de Winter, de arrangementen zijn niet van de straat en de muzikanten beheersen hun instrument uitstekend” Fret.

 

Een leuk interview met mij in het Engels is dit.

Dit is de link naar de recensie uit het NRC Handelsblad:

Dit is een artikel over ons in de Volkskrant.

Dit is een live interview op YouTube door het radioprogramma Volgspot van de NCRV.

Dit is een artikel over ons op Maxazine.

Dit is een artikel over mijn Strange Fish project op Den Haag FM.

En over hetzelfde project schreef het Blues Magazine dit.

Dit was mijn hoogste notering (gebruik evt. onze (band-)naam in de zoekfunctie) in de Free 40 charts van Indie XL (voor meer chartnoteringen, prijzen, finaleplaatsen e.d. zie de rubriek "Prijzen en Onderscheidingen" van mijn Linkedinpagina).

Dit schreef VPRO's 3voor12 over ons (gebruik 'Chabliz' in de zoekfunctie, er is hier geen directe link).

Een radio interview met mij door Snob Radio, in een programma over Haagse popmuziek.

Een artikel van Ondergewaardeerde Liedjes over onze videoclip Poppies in Flanders Fields met een kort interview met mij.

Idem. Ondergewaardeerde Liedjes met een kort interview met mij.

Idem. Maar dan over onze vrouwendag-song Glass Ceiling die ik maakte met The Collaborators. 

Een kort interview met mij in het NRC Handelsblad over het overlijden van onze vorige producer Wim Oudijk, met wie ik veelvuldig heb samengewerkt.

Dit opinie-artikel heb ik voor het NRC Handelsblad geschreven.

En dit korte artikel hebben mijn echtgenoot en ik samen voor NRC-Next geschreven.

Op archiefsites van o.a. de Haagsche Courant en de Posthoorn (Den Haag) zijn daarnaast nog interviews met mij en artikelen over mijn belangrijkste band Chabliz (voorheen: Chablis) te vinden uit o.a. augustus 2001, 2000, en 1999, en ook over onze muziektheatergroep Danse Macabre in 1995/1996.

 

 

English:

Reviews of our and my music  can be found here.


A good interview with me (in Dutch) can be found on this podcast.

And this is a nice interview in English with me.

More interviews are here.

 

A small selection from the (press) reviews:

“I’m touched that you included the piece I wrote. It is impossible to sing, I’ve been told, and Petra de Winter just smokes in her hot performance!”  Van Dyke Parks.

"Petra de Winter provides a refreshing sound between all prefab singers and anonymous American songbook interpreters. The frontwoman of quartet Chabliz has a vocal range of four octaves. Operatesque on hurricane strength, crackling witch gorges and dark brown, sensual low: Chabliz’s oeuvre of "pop noir" lends itself well to De Winter’s almost limitless expression. (...) In the best songs, accordion, piano, bass and drums do the most work. The vocal fireworks from De Winter don’t need more instruments. Chabliz will perform throughout the Netherlands in the coming months." Edo Dijksterhuis, NRC Handelsblad.

"On this CD, singer / composer Petra de Winter is agile as a gothic witch, Celtic elf and a whole range of other archetypal images of women. Her voice is remarkably well controlled and that is also necessary because she uses a large number of singing styles / techniques. (...) A special CD on which Petra de Winter presents her singing, performing and composing skills in an impressive way. " Muziekwereld (Music World), December 2017.

"(..) The tone of the record is indeed gloomy, but at the same time very beautiful. Petra de Winter often sings low with her flexible voice, but sometimes she is chilling on the pitch (...). "Jan Didden, Festivalinfo, feb. 2018

"(...) The somewhat bizarre and somewhat classic Nightporter by Chabliz is (...) a beautiful song, in which singer Petra de Winter varies between classic and raw styles, with a vibe of Child in Time by Deep Purple and a gothic feel." Jeroen Thijssen, VPRO 3 for 12.

 

"(...) It’s a pity that it is not all their own work. (..) But, if the intention was to give extra attention to their own work, then that trick was successful. Because Nightporter glows especially when Petra de Winter brings out her own work." Hans Piët in the AD / de Haagsche Courant

"(...) In any case, the fact is that the music sounds dark and tends towards a light version of Within Temptation. Not in the least because of the occasional opera-like voice of singer Petra de Winter. On Straight Stories the band pulls out a drawer of melancholy full of exciting melodies. Highlight is without a doubt the cover Breakfast, of The Associates still brings out your tears. With the version of Chabliz, laughter loses you for good, in a positive sense it does. Keep tissues at hand. For the rest, Straight Stories is just a strong album, a black hole that makes you happy." Hans van der Maas in the OOR, December 2017.

"Chabliz is a Dutch group of musicians around the promising singer Petra de Winter. Range of Petra: four octaves, the website reports with appropriate pride. And indeed: this lady can Sing. That makes an impression especially live, I can assure you. (...) ". Cees Bronsveld, Heaven.

"(..) The band is full of skill. The beautiful voice of Petra de Winter, the arrangements are not from the street and the musicians master their instruments excellently" Fret.